fbpx

Telemagic Group AS

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERING AV TJENESTER

 

Dato: 10.06.2021

 

Innledning

Disse GENERELLE VILKÅR og BETINGELSER (heretter “Vilkårene”) gjelder for alle avtaler gjort om å benytte Telemagic Group AS sin skybaserte kontaktsenter og telefoniplattform og tilhørende teknologier (heretter “Tjenester” – ytterligere definert i paragraf 1 nedenfor) uavhengig av om avtalen er gjort direkte med Telemagic Group AS, eller via tredjepart, for bruk av Telemagic Group AS sine Tjenester av Kunde.

Disse Vilkårene skal anses å være akseptert av Kunde og trer i kraft ved Kundes signering av enhver avtale (heretter “Avtalen”) med Telemagic Group AS. Disse Vilkårene utgjør en integrert del av Avtalen med Telemagic Group AS, og eventuelle ord og/eller uttrykk som er brukt med stor bokstav i disse Vilkårene, skal ha den betydningen som er definert for dem i Avtalen. I de tilfeller hvor det er konflikt mellom disse Vilkårene, Avtalen og eventuelt andre avtaler eller vedlegg som er en del av Avtalen mellom Partene, vil Vilkårene ta presedens.

 

1.    Definisjoner og roller

I dette dokumentet benyttes, i tillegg til det som måtte fremkomme av den generelle teksten, følgende definisjoner og roller:

Tjenesteleverandør” er Telemagic Group AS (eller “TMG”) som leverandør av Tjenesten.
Kunde” er enheten som har gjort avtale om å benytte Tjenesten.
Part“/”Partene” er Kunde og/eller Tjenesteleverandør.
Brukere” er de ansatte eller agenter tilhørende Kunde som har fått rett til å benytte Tjenesten.
Tjenesten” er tjenesteleveransen av TMGs kontaktsentersystem for inn- og utgående telefoni, med støtte for andre kanaler som epost og SMS. Dette inkluderer også eventuelle tilleggstjenester, samt alle komponenter som er nødvendige for at systemet skal fungere.
Kundedata” er all spesifikk informasjon som tilhører Kunde og som blir behandlet av Tjenesten, lagret i Tjenesten, generert av Tjenesten eller sendt til Tjenesten. Kundedata kan omfatte Persondata.
Persondata” er all informasjon som kan knyttes til en identifiserbar fysisk person.

 

2.    Tjenesten

2.1  Standardtjenesten

Tjenesteleverandøren forplikter seg til å levere Tjenestene i henhold til de Tjenestene som er bestilt av Kunde, og oppgavene som de er ansvarlige for, med forsiktighet og med de faglige ferdighetene som er rimelig forventet av en erfaren Tjenesteleverandør, i samsvar med Avtalen og disse Vilkårene.

Tjenesteleverandør vil levere standardtjenesten komplett ferdig til bruk, og bistår med full service i avtaleperioden. Forutsatt normal, aktsom bruk av Kunde skal Tjenesteleverandør uten ekstra kostnad, rette eventuelle feil eller mangler for å holde tjenesten i gang.

2.2  Tilleggstjenester

Eventuelle tilleggstjenester kan avtales i tillegg til standardtjenesten og disse Vilkårene vil gjelde også for disse.

 

3.     Brukere og Lisenser

 

Tjenesteleverandør registrerer antall samtidig påkoblede Brukere (“Lisenser”) av Tjenesten registrert i Tjenesteleverandørs overvåkningssystem i fakturaperioden. Kunde kan opprette et ubegrenset antall Brukere og gi disse tilgang til Tjenesten, og kan ut over det avtalte minimum antall Lisenser,   selv øke eller redusere antall Brukere etter behov. Kunde blir fakturert for et minimum med Lisenser, og bruk utover dette vil bli fakturert fortløpende. Tilgangen til Tjenesten er begrenset til Avtalens varighet, og gjelder kun for tilgang til, og bruk av, Tjenesten, og kun til det formål som er avtalt.

Tjenesteleverandøren samtykker i at ved full betaling av fakturaer fra Tjenesteleverandør til Kunde å gi tilgang til Tjenesten på ikke-eksklusiv basis i henhold til Vilkårene og de betingelsene som er angitt i Avtalen.

Kunde kan videreselge og/eller tilby Tjenesten til sine kunder, forutsatt at kundene bruker tjenesten er i samsvar med Avtalen.

 

4.    Kundes rettigheter og ansvar

Kunde skal være ansvarlig for å sikre at Tjenesten oppfyller Kundes tiltenkte formål, og godtar at Tjenesteleverandøren spesifikt ekskluderer eventuelle forpliktelser og garantier for et bestemt formål.

Brukerlisensen gir Kunde rett til å bruke tjenesten når som helst i Avtalens varighet. Kunde er imidlertid ansvarlig for å bruke Tjenesten i henhold til Avtalen og skal ikke bruke Tjenesten på noen måte som kan ødelegge, deaktivere eller overbelaste den.

Kunde er ansvarlig for å sikre innloggingsinformasjon og annen konfidensiell informasjon relatert til tjenesten, samt informere alle Brukere om sikker bruk og gjeldende vilkår. Uten skriftlig samtykke fra Tjenesteleverandør i forkant, er lisensene kun til intern bruk hos Kunde, og Kunde har ingen anledning til å overlate innloggingsinformasjon til andre, med eventuelt unntak av tilknyttede selskap innen et konsern.

Uavhengig av det forestående, er Kunde ansvarlig for all egen, og deres Brukere, samt deres kunder og dets brukeres, bruk av Tjenesten, og skal overholde alle gjeldende lover og regler i forbindelse med bruk av Tjenesten, inkludert de som er relatert til Persondata, inklusivt, men ikke begrenset til, personvern og overføring av personopplysninger.

Kunde skal ikke forsøke å få tilgang til noen deler av Tjenesten som Kunde ikke har fått skriftlig tilgangsrettigheter til av Tjenesteleverandøren, og garanterer at de ikke vil, hverken direkte eller indirekte, forsøke å endre, kopiere, dekompilere, tilpasse, reversere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden til Tjenesten eller noe annet dataprogramvare Tjenesten er basert på. Kunde skal ikke lagre eller installere Tjenesten på Kundeenhet uten skriftlig samtykke fra Tjenesteleverandøren.

Ved mistanke om misbruk, uautorisert tilgang eller mulige trusler relatert til sikkerhet hvor konfidensiell informasjon og/eller Persondata kan være i fare skal Kunde umiddelbart informere Tjenesteleverandør om dette.

Kunde er ansvarlig å holde seg oppdatert på krav til utstyr, og for å fremskaffe nødvendig utstyr og tilkoblinger. Kunde er også selv ansvarlig for all telefontrafikk og tilhørende kostnader hvis ikke annet er avtalt.

5.    Priser og betalingsbetingelser

5.1  Avtalte priser

Servicegebyrer og andre priser for Kunde er spesifisert i Avtalens vedlegg. For bruk av de avtalte Tjenestene skal Kunde betale Tjenesteleverandør i henhold til de enhver tid gjeldende indeksregulerte priser. Antall Lisenser belastes enten basert på reell bruk eller etter avtalt minimum. Med mindre annet er avtalt skriftlig, skal prisene spesifisert i Avtalen omfatte alle offentlige avgifter som er bestemt av myndighetene ved avtaleinngåelse, med unntak av merverdiavgift. Merverdiavgiften skal tillegges prisene i samsvar med gjeldende regelverk. Skulle offentlige avgifter, eller innkrevingsgrunnlaget for slike avgifter, endres på grunn av endringer i regelverk eller skattepraksis, skal prisene spesifisert i avtalen revideres tilsvarende uten hensyn til andre bestemmelser i Avtalen. Dersom offentlige avgifter, eller innkrevingsgrunnlaget for slike avgifter, endres retroaktivt, forbeholder Tjenesteleverandør seg retten til også å endre disse retroaktivt.

Hvis en pris for et bestemt produkt eller tjeneste ikke er skriftlig avtalt, skal Tjenesteleverandørens, til enhver tid gjeldene prisliste benyttes uten avkortning,

Ut over hva som er beskrevet ovenfor, kan Tjenesteleverandøren endre prisene ved å gi Kunde tretti (30) dagers skriftlig varsel. Prisendringen har ingen innvirkning på betalinger som forfaller før endringen trer i kraft. Hvis Kunde ikke aksepterer prisendringen, har Kunde rett til å si opp avtalen ved prisendringens ikrafttredelse ved å gi Tjenesteleverandøren et skriftlig forhåndsvarsel fjorten (14) dager før endringen trer i kraft.

5.2  Prisjusteringer

Priser justeres 1. januar hvert kalenderår basert på endringer i konsumprisindeksen foregående år. Basismåned vil være januar foregående år.

5.3  Fakturering og betalingsbetingelser

Faktura sendes ut forskuddsvis den 1. i hver måned. Om ikke annet er spesifisert i Avtalen, er betalingsbetingelsene 10 virkedager. Eventuelt forbruk faktureres etterskuddsvis basert på faktisk bruk påfølgende måned.

Renter på forfalte betalinger skal påløpe i henhold til norsk rentelov. Ingen av Partene kan motregne den andre Parts krav eller fordringer. Om Kunde samarbeider i å løse betalingstvist og/eller med rimelig grunn bestrider beløpene, kan Tjenesteleverandør på eget initiativ velge å frafalle forsinkelsesrente. Tjenesteleverandør har rett til å gjøre fornyelse av Kundes brukslisenser betinget av kortere faktureringsperioder etter et tilfelle av manglende betaling.

Hvis en betaling fra Kunde blir forsinket med mer enn 30 dager fra forfallsdatoen til tross for en skriftlig påminnelse, er Tjenesteleverandøren berettiget til å suspendere Kundes tilgang til Tjenesten uten noe ansvar inntil Kunde har oppfylt sine betalingsforpliktelser i henhold til Avtalen.

Tjenesteleverandør har rett til å si opp Kundes kontoer hvis betaling ikke er gjort innen fjorten (14) dager etter Tjenestens suspensjon.

 

6.    Tilgjengelighet og Support

6.1  Tilgjengelighet

Tjenesten skal være tilgjengelig med unntak av nedetid for nødvendig vedlikehold. Se vedlegg for informasjon om Tjenesteleverandørs vedlikeholdsrutiner. Kunde skal informeres i forkant om planlagt vedlikehold som ikke er beskrevet i vedlikeholdsrutinene, og som kan påvirke Tjenestens tilgjengelighet.

I de tilfeller nedetid ikke er planlagt eller Tjenesten er utilgjengelig for Kunde, og som medfører at ingen Bruker er i stand til å få tilgang til eller bruke Tjenesten normalt, og hvor dette skyldes forhold som Tjenesteleverandøren har ansvar for, kan Tjenesteleverandør tilby refusjon i form av en kreditt på neste faktura i henhold til gjeldende industripraksis, forutsatt av at Kunde umiddelbart melder saken til Tjenesteleverandør ved nedetid, og ber om kompensasjon innen fjorten (14) dager etter at utilgjengeligheten oppsto, dersom Tjenesteleverandør er enig i Kundes vurdering. Det krediterte beløpet skal stå i forhold til den tiden Tjenesten var utilgjengelig, og vil være Kundes eneste mulige kompensasjon for nedetiden.

6.2  Support

Alle henvendelser angående drift og support skal meldes til support@telemagic.no.

Tjenesteleverandøren har tilgjengelig ressurser for feilsøking og support i normal kontortid mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 16.00, CET tidssone, med norsk justering av sommer og vintertid.

Det følger med brukermanual både for administrasjonsgrensesnittet og for agentdelen som benyttes av selger som forklarer hvordan Tjenesten benyttes. Men, det påberegnes større grad av support, opplæring og hjelp til vanlige oppgaver i avtaleperiodens første tre (3) måneder (“Oppstartsperioden”). Tjenesteleverandøren forplikter seg til å yte rimelig teknisk og bruksrelatert støtte i en Oppstartsperioden på egne produkter. Det er imidlertid ikke intensjonen at Tjenesteleverandør skal utføre dette for Kunde utover Oppstartsperioden, men veilede og hjelpe slik at Kunde kan gjøre dette selv. Tjenesteleverandøren skal underrette Kunde dersom Tjenesteleverandøren, etter eget skjønn, overstiger det som kan gis som normal støtte, eller støtten gjelder tredjeparts produkter levet av Tjenesteleverandøren som del av Tjenesten. Ved leie av hjelp ut over Oppstartsperioden belastes dette på faktura i henhold til Tjenesteleverandørens, til enhver tid gjeldende, Prisliste.

For å unngå tvil, er Tjenesteleverandøren ikke forpliktet til å yte støtte, assistanse eller vedlikehold angående tredjepartsutstyr, programvare eller til Kundes kunder, og Kunde skal være ansvarlig for å skaffe, og opprettholde, den funksjonelle statusen til Kundes utstyr som Kunde trenger for å bruke Tjenesten. Kunde skal være ansvarlig for beskyttelsen av Kundes eget datamiljø og andre eksterne kostnader knyttet til bruk av Tjenesten.

 

7.    Endringer i Tjenesten

Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller korrigere eventuelle feil eller mangler i Tjenesten etter eget skjønn, uten forpliktelse eller ansvar som følge av slik handling eller unnlatelse.

Tjenesteleverandøren kan gjøre mindre endringer eller endringer som vil forbedre Tjenesten uten å varsle Kunde på forhånd. Ved større endringer som kan påvirke Tjenestens tilgjengelighet, skal Tjenesteleverandøren informere Kunde om endringen i god tid før endringer foretas, eller dersom dette ikke er rimelig mulig, uten forsinkelse etter at årsaken av endringen har blitt tydelig.

I det usannsynlige tilfellet at en slik modifikasjon deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en vesentlig del av tjenesten permanent i en periode på mer enn to (2) måneder, har Kunde rett til å si opp den berørte Tjenesten eller del av Tjenesten, og motta en forholdsmessig refusjon for den delen som gjelder den berørte Tjenesten eller del av Tjenesten for resten av avtaleperioden.

 

8.    Kundedata og personopplysninger

8.1  Behandling av kundedata

Partene skal behandle informasjon og Persondata i henhold til gjeldende databeskyttelseslover eller -forskrifter, deriblant EUs forskrift 2016/679 Personvernforordningen (GDPR). Ytterligere informasjon finnes i Tjenesteleverandørs personvernerklæring (https://www.telemagic.no/personvernerklaering/).

8.1.1          Kunde er behandlingsansvarlig

Tjenesten innebærer behandling av kundedata, herunder lagring på Tjenesteleverandørs virtuelle servere. Kunde er behandlingsansvarlig og samtykker til og garanterer at Kunde er eier eller på annen måte har rett til å overføre data til tjenesten for behandling og at Kunde har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av slike kundedata, inkludert overføring og instruksjoner.

Kunde skal ikke bruke tjenesten til å behandle sensitive personopplysninger. Når det er nødvendig er Kunde ansvarlig for å informere om at Persondata blir behandlet og lagret i Tjenesten, og ved behov innhente samtykke.

Kunde skal melde, hvor det er påkrevd, behandling av kundedata til relevante tilsynsmyndigheter, og Kunde skal sørge for at behandling av kundedata ikke bryter relevante lovbestemmelser. Det er Kundes plikt som behandlingsansvarlig å varsle de relevante tilsynsmyndigheter i tilfelle brudd eller uautorisert utlevering av spesielle kategorier av data som for eksempel Persondata.

8.1.2          Tjenesteleverandørs databehandling

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører (plassert både i og utenfor Norge) er databehandler og samtykker til å behandle Kundes data kun på vegne av Kunde, og bare for det formål og i den grad det er nødvendig for å yte Tjenesten, i samsvar med Avtalen og gjeldende lover, samt å overholde råd og retningslinjer fra relevante tilsynsmyndigheter.

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører har gjennomført de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er beskrevet i disse Vilkår og i Avtalen, for å beskytte data mot tap, misbruk og uautorisert endring, og disse tiltakene representerer et sikkerhetsnivå som står i forhold til faren presentert av behandlingen, og med hensyn til kostnaden ved gjennomføringen.

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører har ingen grunn til å tro at lovgivningen som gjelder ved avtaleinngåelse hindrer Tjenesteleverandør og dennes underleverandører fra å oppfylle instruksjoner fra Kunde, og Tjenesteleverandør skal straks varsle Kunde ved enhver forespørsel om utlevering av data fra statlige myndigheter eller politiet, med mindre Tjenesteleverandør er forhindret fra å gjøre dette etter instruks fra en kompetent rettsinstans, Videre skal Kunde informeres ved enhver uautorisert tilgang til, eller uautorisert utlevering av Kundes data, og ved enhver forespørsel mottatt direkte fra en person/enhet som er omfattet av Kundes data, uten at Tjenesteleverandør først besvarer forespørselen, med mindre Tjenesteleverandør på annen måte er gjort berettiget til det.

Kunde skal være ansvarlig for Kundes egne data og for å sikre at Kundes data ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter eller bryter med gjeldende lovgivning på ethvert tidspunkt. I tilfelle brudd på det ovennevnte, vil Kunde være ansvarlig for, og holde skadesløs Tjenesteleverandøren for alle krav, søksmål, prosesser, tap, forpliktelser, skader, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) mot eller pådratt Tjenesteleverandøren.

8.2  Innsamling av opplysninger

8.2.1          Kundes data

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører samler inn og bruker visse typer informasjon gitt av Kunde og dennes brukere når tjenesten benyttes.  Denne informasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, kontaktinformasjon som navn, epostadresse og telefonnummer, finansiell informasjon som kredittkortopplysninger og annen informasjon som brukernavn, passord, brukerinnstillinger og fakturerings- og transaksjonsinformasjon. 

8.2.2          Automatisert datainnsamling

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører kan også samle inn og bruke informasjon ved hjelp av automatiserte datainnsamlingsverktøy som innebygde web-lenker og informasjonskapsler/cookies eller i visse eposter sendt ut fra Tjenesten. Slik informasjon kan være, men er ikke begrenset til, trafikkinformasjon som overføres fra Brukers nettleser til nettstedet, slik som nettlesertype og språk, IP-adresse, adressen til nettstedet som Bruker kom fra, samt hvilke koblinger Bruker klikker og når.

8.2.3          Offentlig tilgjengelig informasjon

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører kan også bruke informasjon fra offentlige eller kommersielt tilgjengelige kilder og kombinere dette med informasjon som Tjenesteleverandør og dennes underleverandører samler inn via Tjenesten.

8.3 Bruk av opplysninger

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører samler informasjon for å forbedre tjenesten og dens nettsider, for, men ikke begrenset til, bruks- og trafikkanalyse for å gi stabile og raske tjenester ved å identifisere trafikktopper eller tillate personlige innstillinger i tjenestene; oppdage og forhindre sikkerhetstrusler og utføre vedlikehold som feilsøking; yte support, gjennomføre undersøkelser; forbedre oppsettet og innholdet på våre nettsider og måle resultatene av markedsføringstiltak; behandle Kundes bestillinger; gjøre det mulig for Bruker å kunne lagre personlige innstillinger. 

Tjenesteleverandør har rett til å dele slik informasjon med sine partnere/underleverandører eller andre selskaper i Telemagic Group AS. Med mindre annet er angitt her, vil Tjenesteleverandør ikke selge, leie ut, eller på annen måte gjøre innsamlet informasjon eller data tilgjengelig for tredjeparter, bortsett fra i følgende eller lignende situasjoner:

  • å overholde lover eller forskrifter, eller å besvare et rettslig bindende pålegg fra myndighetene eller politiet, for eksempel dom, kjennelse e.l.;
  • å undersøke eller forhindre sikkerhetstrusler eller svindel;
  • i tilfelle av omorganisering, fusjon, komplett eller delvis salg eller kjøp av Telemagic Group AS, hvor personlig informasjon kan bli utlevert som en del av prosessen.

Uavhengig av dette, må Tjenesteleverandør i alle slike tilfeller sikre at eventuelle alle parter overholder alle forpliktelser angitt her, og få bekreftelse om enhver utlevering.

Upåvirket av det ovenstående, kan Kunde fra tid til annen komme med forslag, kommentarer eller tilbakemeldinger (“Tilbakemelding”) med hensyn til tjenesten eller konfidensiell informasjon som opprinnelig ble gitt av Tjenesteleverandøren. Kunden samtykker i at all slik tilbakemelding er frivillig, og selv om det er merket som konfidensielt (med mindre det er underlagt en separat skriftlig avtale), vil det ikke skape en taushetsplikt for Tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandøren vil være fri til å bruke, avsløre, reprodusere, lisensiere eller på annen måte distribuere slik tilbakemelding, uten forpliktelse eller begrensning av noe slag i forhold til en parts immaterielle rettigheter eller annet. Til tross for ovenstående skal ingen rettigheter gis til immaterielle rettigheter som eksisterte før avtaleinngåelse.

8.4 Informasjonssikkerhet

Partene skal beskytte Persondata som de har ansvar for mot uautorisert behandling, ødeleggelse eller skade, samt sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for Tjenesten.

Tjenesteleverandør garanterer at personlige data lagres trygt, og at all data blir håndtert forsvarlig og etter retningslinjene for GDPR. Det er innført strenge sikkerhetsrutiner for å sikre at persondata ikke blir skadet eller ødelagt som beskrevet i det til enhver tid gjeldende vedlagte «TMG Hosting and Security Document». Hvis en underleverandør er involvert krever Tjenesteleverandør at denne benytter tilsvarende tiltak for å beskytte Persondata.

Kunde, eller en ekstern revisor på oppdrag for Kunde, kan gjennomgå og revidere Tjeneste-leverandørs overholdelse av sine forpliktelser i forhold til informasjonssikkerhet. Kunde skal varsle Tjenesteleverandør minst 14 dager før revisjonen, og gjennomføringen skal gjøres på en slik måte at den gir minst mulig forstyrrelse av den daglige driften, og slik at tidsbruk, arbeid og kostnader holdes så lavt så mulig for Tjenesteleverandør. Tjenesteleverandørs forpliktelser overfor andre kunder og leverandører i forhold til konfidensialitet skal respekteres. Tjenesteleverandør skal korrigere eventuelle avvik så raskt som praktisk mulig, og hver Part skal dekke sine kostnader i forbindelse med revisjonen.

 

9.    Konfidensialitet og taushetsplikt

Hver Part skal ha fortrolig alt materiale og all informasjon som er mottatt fra den andre Parten og merket som konfidensiell eller som skal forstås som konfidensiell, og kan ikke bruke slikt materiale eller informasjon til andre formål enn de som er angitt i Avtalen eller Vilkårene, og vil kun gi tilgang til informasjon til personell og underleverandører hvor dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i Avtalen.

Taushetsbestemmelsene i Forvaltningsloven (lov av 10. februar 1967) gjelder for Tjenesteleverandørens personale, som også er forpliktet til å rette seg etter relevante sikkerhetsregler som til enhver tid gjelder hos Kunde når slike er eksplisitt oppgitt.

Taushetsplikten skal imidlertid ikke gjelde materiale eller informasjon, (a) som er generelt tilgjengelig eller på annen måte offentlig; (b) som mottakende Part har mottatt fra en tredjepart uten taushetsplikt; (c) som var i mottakende Parts besittelse før mottakelse av den samme fra den andre Parten; (d) som den mottakende Parten uavhengig har utviklet uten å bruke materiale eller informasjon mottatt fra den andre Parten; eller (e) som den mottakende Parten er pålagt å gi på grunn av lov eller regulering fra myndighetene.

Hver Part har rett til å bruke profesjonelle ferdigheter og erfaring ervervet i forbindelse med Avtalen.

Rettighetene og forpliktelsene i henhold til denne seksjonen skal overleve avslutningen eller utløpet av Avtalen og skal være i kraft i en periode på fem år fra avtaleinngåelsen (Avtalens startdato), eller hvis den konfidensielle informasjonen blir avslørt etter avtaleinngåelse, i en periode på 5 år fra datoen for offentliggjøring.

Ved ønske om presseoppslag, skal begge Parter skriftlig godkjenne dette. Uansett hva som er beskrevet i avsnittet “Konfidensialitet”, kan begge Parter bruke den andre Partens grafiske logo og firmanavn på sin nettside og i generelt markedsføringsmateriell for å representere at den andre er en kunde, leverandør, eller partner, alt etter hva som er aktuelt, og skal respektere alle prosedyrer og/eller retningslinjer gitt av Partene for bruk av deres navn og logo.

 

10. Opphavsrett, eiendomsrett og immaterielle rettigheter

10.1          Spesielt utviklet programvare

Tjenesteleverandør har, uten noen som helst form for vederlag, full opphavs-, bruks- og eiendomsrett til all programvare som eventuelt er spesielt utviklet under Avtalen.

10.2          Immaterielle rettigheter

Med unntak av firmadata, garanterer Tjenesteleverandøren at Tjenesten som brukt i henhold til Avtalen, disse Vilkårene og Tjenesteleverandørens instruksjoner, ikke bryter med copyright som kan håndheves i Norge. Avtalen har ingen innvirkning på immaterielle rettigheter hver Part hadde før avtaleinngåelse. Avtalen skal ikke gi en Part noen direkte, indirekte eller underforstått rett eller lisens til å bruke eller på annen måte utnytte immaterielle rettigheter som tilhører den andre Parten.

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører eller dennes lisensgivere er innehaver(e) av alle Immaterielle Rettigheter (“IR”) i Tjenestene. IR inkluderer, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, varemerker, merkenavn, design og produktdesign, kildekode, databaser, forretningsplaner og know-how, enten registrert eller ikke-registrert. All dokumentasjon, inkludert manualer, bruksanvisninger og andre skriftlige, elektroniske eller ikke-elektroniske, beskrivelser av hvordan Tjenestene er satt opp og brukt, regnes som en del av Tjenesten og er underlagt de samme restriksjoner. All opphavsrett, varemerker, registrerte varemerker, produktnavn, firmanavn eller logoer som nevnes i Tjenesten eller i forbindelse med Tjenesten tilhører deres respektive eiere.

De Immaterielle Rettighetene til Tjenesten og eventuelle endringer, modifikasjoner, nye versjoner derav skal tilhøre Tjenesteleverandøren uten avkortning. Produktnavnene knyttet til Tjenesten regnes som Tjenestemerker og varemerker eiet av Tjenesteleverandøren eller tredjeparter, og det gis ingen rett eller lisens til å bruke dem ut over Avtalens formål. Avtalen gir ikke Kunde eierrettigheter i eller knyttet til Tjenesten eller Immaterielle Rettigheter som Tjenesteleverandøren eier.

Tjenesteleverandør hevder ingen Immaterielle Rettigheter eller eierskap av noe slag i data som eies av Kunde og som overføres til Tjenesten. De immaterielle rettighetene og tittelen til Kundes data skal tilhøre Kunde. Kunde erkjenner at, bortsett fra som spesifikt gitt under Avtalen, ingen annen rettighet, tittel eller interesse er gitt.

Der programvare fra en tredjepart er levert av Tjenesteleverandør og/eller dennes under-leverandører i en del av, eller i forbindelse med, Tjenesten, er denne programvaren underlagt Avtalen med mindre separate eller ytterligere betingelser er blitt levert med angjeldende programvare. Kunde erkjenner at Tjenesteleverandør kan lide uopprettelig skade hvis IR krenkes, og at Tjenesteleverandør og dennes underleverandører eller dennes lisensgivere skal ha rett til å ta i bruk alle rimelige tiltak for å beskytte sine proprietære og kommersielle interesser, herunder bruke de beføyelsene som følger av loven. Det samme gjelder dersom Kunde har skaffet, eller har forsøkt å skaffe, informasjon eller data Kunde ikke har rett til i henhold til Avtalen.

 

11. Begrenset garanti

11.1          Tjenestegaranti

Tjenesteleverandør garanterer at tjenesten vil vesentlig fungere som beskrevet i tilhørende dokumentasjon, forutsatt at den er riktig konfigurert av Kunde.

Tjenesteleverandør garanterer imidlertid ikke at Tjenesten vil møte Kundes krav, fungere korrekt med Kundes valg av utstyr, systemer eller innstillinger, være uavbrutt, eller være fri for feil.

Kunde godtar herved at Tjenesten og levering av denne ikke vil være helt fri for feil og at forbedring av tjenesten er en kontinuerlig prosess. Kunde godtar med dette at tjenesten leveres “som den er,” og brukes for Kundes egen risiko.

11.2          Korrigering av feil

Hvis Tjenestene ikke fungerer i samsvar med den begrensede garantien som er angitt i Avtalen og tilhørende dokumentasjon, skal Tjenesteleverandør korrigere verifiserte feil eller mangler i Tjenesten for egen regning, men uten garanti for tidspunkt for korreksjon. Tjenesteleverandør kan velge å erstatte Tjenesten eller funksjonaliteten i stedet for å utføre en korreksjon. Uavhengig av det forestående, dersom Tjenesteleverandør ikke løser de verifiserte feil eller mangler eller erstatter Tjenestene innen rimelig tid, kan Kunde si opp abonnementet for den aktuelle Tjenesten. I et slikt tilfelle har Kunde rett til en forholdsmessig refusjon for eventuelle abonnementsavgifter for den resterende delen av abonnementsperioden for den berørte Tjenesten, eller del av Tjenesten, fra måneden etter at Tjenesteleverandør har verifisert feil og mangler. Bortsett fra dette, kan Kunde ikke rette andre, direkte eller indirekte krav, mot Tjenesteleverandør. 

11.3          Avgrensning

Tjenesteleverandøren leverer Tjenesten “som den er”, og “som tilgjengelig”, og verken Tjenesteleverandør eller noen av dennes underleverandører eller lisensgivere gir noen garanti, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garanti for godt garanti, garantier om eierskap, ikke-krenkelse, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller muligheter for systemintegrasjon. Ingen erklæringer annet enn det som spesifikt er angitt i Avtalen er gjort med hensyn til Tjenesten, og Kunde skal ikke stole på noen erklæringer som ikke er uttrykkelig fastsatt i Avtalen eller spesifisert i relatert dokumentasjon.

Denne paragrafen utgjør Tjenesteleverandørens avgrensing av garanti i sin helhet, og overgår alle andre garantier, betingelser, forpliktelser eller vilkår for alle varer, inkluderinger, garantier om tilfredsstillende kvalitet, virus, bakdører, titler, nøyaktigheter, eller fullførelse av svar, resultater, og/eller mangel på arbeidskraft, skulle det oppstå tvist mellom denne paragraf og enhver annen paragraf.

11.4          Ugyldighet

En rettslig avgjørelse, fra en kompetent juridisk instans, om at en bestemmelse i Vilkårene eller Avtalen helt eller delvis er ugyldig, skal ikke ha betydning for gyldigheten av andre bestemmelser i Vilkårene eller Avtalen. I tilfelle av en slik avgjørelse, vil den relevante bestemmelsen erstattes av en bestemmelse som, så langt som mulig, oppnår hensikten med den opprinnelige bestemmelsen.

 

12. Begrenset ansvar

Dersom Tjenesteleverandør eller dennes underleverandører blir holdt ansvarlig for å betale erstatning til Kunde som følge av brudd på noen av de forpliktelser som er angitt i Avtalen av kompetent rettsinstans, skal slik erstatning under ingen omstendigheter omfatte kompensasjon for direkte eller indirekte tap eller skader av noe slag som oppstår som et resultat av, eller i forbindelse med, slikt brudd, inkludert, men ikke begrenset til, goodwill, tap av data, produksjon, omsetning eller overskudd eller krav fra tredjepart eller statlige sanksjoner.

I de tilfeller der Kunde er informert om muligheten for skader, og Tjenesteleverandøren gir veiledning til Kunde om hvordan skaden kan unngås, og nødvendige steg ikke har blitt tatt av Kunde, frafalles Tjenesteleverandørs ansvar i sin helhet.

Tjenesteleverandør og dennes underleverandørers ansvar under Avtalen er uansett begrenset med mindre annet følger av ufravikelige bestemmelser, som følge av skader forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett av Tjenesteleverandør eller dennes ansatte. Alle refusjoner og kompensasjoner for direkte tap og kostnader skal samlet ikke overstige et beløp tilsvarende to (2) måneders abonnementsavgifter (akkumulerte brukslisenser) for Tjenestene i den samme perioden. 

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke skader forårsaket av 1) forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet; eller 2) brudd på konfidensialitetsbestemmelsene i avsnittet “Konfidensialitet og taushetsplikt”.

12.1          Kundedata

Tjenesteleverandør og dennes underleverandører er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i eller eierskap av Kundes data, og er heller ikke på noen måte ansvarlig for eventuelle instruksjoner for behandling av Kundes data eller annen aktivitet utført av Bruker.

Tjenesteleverandøren er derimot ansvarlig for å ta sikkerhetskopier en gang i døgnet av Kundedata (informasjon overført til Tjenesten av Kunde, eller dets kunder). Tjenesteleverandøren er videre ansvarlig for å opprettholde sikkerhetskopiene på passende måte i samsvar med rimelige industristandarder.

Dersom Kundedata blir slettet, mistet, endret eller skadet ved å bruke Kundes egen bruker-ID eller Kunde ellers ved sin egen handling har slettet, mistet, endret eller skadet Kundedata, skal Tjeneste-leverandøren ha rett til å ta betalt for gjenoppretting av slike Kundedata i henhold til de til enhver tid gjeldende prislister.

12.2          Internett

Internett som brukes til å få tilgang til, og å bruke tjenesten, er ikke levert av Tjenesteleverandør og det er heller ikke vedlikeholdt av Tjenesteleverandør. Tjenesteleverandør har ingen kontroll over Internett. Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for stans eller avbrudd av drift av noen del av Internett, eller mulig regulering av Internett. Tjenesteleverandør skal iverksette alle kommersielt forsvarlige tiltak som anses nødvendige for å avhjelpe eller unngå slike hendelser, men Tjenesteleverandør kan ikke garantere at avbrudd ikke vil forekomme. Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for ytelse, eller manglende ytelse, av Internett-tjenester eller leverandører. 

Selv om Tjenesteleverandør og dennes underleverandører utviser tilbørlig aktsomhet for å sørge for sikker overføring av informasjon mellom Kunde og Tjenesten, anerkjenner Kunde at Internett er et åpent system, og at Tjenesteleverandør ikke kan garantere at en tredjepart ikke kan eller vil fange opp eller endre data eller overføringen. Tjenesteleverandør påtar seg intet ansvar for slik utilsiktet bruk, offentliggjøring eller tap av Kundes data.

12.3          Lenker (koblinger)

Lenker til nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Tjenesteleverandør og som vises i Tjenesten eller tilhørende websider eller i relevant dokumentasjon er bare for å sikre økt brukervennlighet. Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for slike nettsteder. 

12.4          Telefoni

Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for telefontrafikk og tilhørende kostnader. Dette gjelder også ved eventuelt uautorisert tilgang til, eller misbruk av, tjenesten som medfører telefonibruk.

Dersom Kunde ønsker beskyttelse mot uautoriserte tilgang til, eller misbruk av telefonitjenesten lagt inn som en øvre kostnadsgrense med sperring når grensen nås, må dette skriftlig avtales separat.

12.5          Force Majeure

Verken Tjenesteleverandør, dennes underleverandører eller Kunde skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse som følge av, eller i forbindelse med, en Force Majeure situasjon (heretter “Force Majeure”), forstått som Guds handlinger (naturlige hendelser som jordskjelv, flom, etc.,) opprør, cyberangrep (hacking, osv.), intern eller ekstern sabotasje, myndighetshandlinger, arbeidskonflikt eller andre hendelser, som på liknende måte er utenfor Tjenesteleverandørs, dennes underleverandører eller Kundes kontroll. 

I tilfelle lover, regler eller forskrifter som gjelder for Tjenestene eller leveranse av disse blir endret eller nye regler blir vedtatt etter at Tjenestene har blitt gjort tilgjengelig i markedet, og dette hindrer Tjenesteleverandøren og dennes underleverandører fra å oppfylle instruksjonene fra Kunde eller deres forpliktelser i Avtalen, og/eller dette krever helt eller delvis opphør av Tjenestene for en tidsbegrenset periode eller på ubestemt tid, skal dette betraktes som Force Majeure.

Dersom det oppstår Force Majeure som gjør det umulig for Partene å oppfylle sine forpliktelser i Avtalen, blir Partenes forpliktelser suspendert for det tidsrommet som Force Majeure varer. Varsel om situasjonen skal gis den andre Parten uten ugrunnet opphold, og tilsvarende også underrette om avslutningen av Force Majeure. Dersom Force Majeure situasjonen vedvarer, kan Partene kun si opp Avtalen uten ansvar dersom situasjonen varer, eller antas å ville vare, lenger enn seksti (60) dager, og da med fjorten (14) dagers varsel.

Ingen av Partene skal holdes ansvarlig for konsekvensene som følge av forsinkelse eller manglende oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse under Force Majeure om ikke Parten var i stand til å påvirke på tidspunktet for inngåelsen av Avtalen, og følgende konsekvenser Parten ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet.

Force Majeure fritar ikke Partene fra økonomiske forpliktelser og betalingsfordringer for perioden inntil Force Majeure situasjonen oppsto.

 

13. Varighet og oppsigelse

Avtalen er løpende og kan sies opp med tolv (12) måneders gjensidig varsel om annet ikke er skriftlig avtalt. Når Tjenesten sies opp vil alle data og kopier av disse bli slettet fra Tjenesteleverandørs servere etter nitti (90) dager hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Ved fullt opphør av Kundes abonnement og brukslisenser, uansett grunn, vil Tjenesteleverandør gi Kunde en kopi av dataene eller en mulighet til å kopiere data i et format og på et tidspunkt og med metode for levering som spesifisert av Tjenesteleverandør. Tjenesteleverandør vil ikke ha noen ytterligere forpliktelser overfor Kunde for oppbevaring eller vedlikehold av data. Hvis Kunde ikke er i stand til å få kopi av dataene, må Kunde kontakte Tjenesteleverandør innen tretti (30) dager fra datoen for oppsigelsen. Unntatt som uttrykkelig avtalt, kan data ikke gjenopprettes etter utløpet av nitti (90) dagers perioden fra oppsigelsen. Tjenesteleverandør anbefaler at Kunde kontakter Tjenesteleverandør i god tid før avslutning for å planlegge og gjennomføre migrering og sikkerhetskopiering av data. Kunde skal dekke Tjenesteleverandørs kostnader ved å fremskaffe kopi av data basert på Tjenesteleverandørs til enhver tid gjeldende priser for konsulentbistand.

Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap eller skader, inkludert tap av data, produksjon, omsetning og fortjeneste eller krav fra tredjepart som kan oppstå som følge av oppsigelse.

Partene er enige om ikke å fremme eventuelle krav som oppstår i forbindelse med denne avtalen etter at ett år har gått etter avtalens opphør.

 

14. Heving / stenging av tjenesten

En Part har rett til å heve Avtalen dersom den annen Part vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen, eller det er klart at slikt grovt mislighold vil inntre. Melding om heving skal sendes skriftlig til den annen Parts forretningsadresse med rekommandert brevpost. Før Avtalen kan heves gis det en frist på fjorten (14) dager fra melding om heving er kommet fram, til å rette forhold som er anført som grunnlag for heving. Dersom slike forhold rettes innen fjorten (14) dagers fristen bortfaller hevingen.

Tjenesteleverandør kan med forutgående varsel til Kunde suspendere Kundes abonnement og brukslisenser hvis det er mistanke om et brudd på noen av Kundes forpliktelser i henhold til Avtalen inntil saken er løst til Tjenesteleverandørs tilfredshet. Dersom betaling ikke er gjort i henhold til avtale kan Tjenesteleverandør suspendere Kundes tilgang til tjenesten (ref pkt 5.3 Fakturering og betalingsbetingelser). Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, goodwill, tap av data, produksjon, omsetning og fortjeneste eller krav fra tredjepart som kan oppstå som følge av suspensjon.

 

15. Skadeløsholdelse

15.1          Tjenesteleverandør

Tjenesteleverandør skal være behjelpelig med å forsvare Kunde mot eventuelle krav hvor en tredjepart hevder at Kundes bruk av Tjenestene i samsvar med Avtalen er i strid med eller krenker tredjemannens patent, opphavsrett eller andre Immaterielle Rettigheter, som om kravet var rettet mot Tjenesteleverandør selv. Kunde skal straks underrette Tjenesteleverandør i tilfelle slike krav fremmes. Tjenesteleverandør skal, i den grad Tjenesteleverandør blir holdt ansvarlig, holde Kunde skadesløs for alle kostnader, skader, utgifter eller tap som Kunde blir idømt av en domstol eller i et forlik, samt advokatavgifter, forutsatt at Kunde samarbeider med Tjenesteleverandør for Tjenesteleverandørs regning og gir Tjenesteleverandør full kontroll over den juridiske prosessen og oppgjøret, og at oppgjøret frigjør Kunde fra alt ansvar. Tjenesteleverandør kan etter eget skjønn

  • endre Tjenesten slik at det ikke lenger oppstår konflikt,
  • erstatte Tjenesten med funksjonelt tilsvarende tjenester,
  • skaffe en rett for Kundes fortsatte bruk av Tjenesten, eller
  • avslutte Kundes abonnement (bruksrett) mot en refusjon av eventuelle innbetalte avgifter for abonnementsperioden etter datoen for oppsigelsen.

Kunde kan ikke gjøre andre krav som følge av brudd på tredjemanns rett.

15.2          Bruk i strid med denne avtalen

Den foregående erstatningen gjelder ikke dersom Tjenestene har blitt brukt i strid med Avtalen eller dersom kravet oppstår ut av enhver endring, integrering eller tilpasning av Tjenestene som ikke er utført av Tjenesteleverandør.

15.3 Kunde

Kunde skal forsvare Tjenesteleverandøren mot eventuelle krav eller rettssaker hvor en tredjepart hevder at Kundes data eller bruk av Tjenesten i samsvar med Avtalen er i strid med eller krenker tredjemannens patent, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, som om kravet er rettet mot Kunde selv. Tjenesteleverandør skal straks underrette Kunde i tilfelle slike krav fremmes. Kunde skal holde Tjenesteleverandør skadesløs for alle kostnader, skader, utgifter eller tap som Tjenesteleverandør blir idømt av en domstol eller i et forlik, samt advokatavgifter.

 

16. Overdragelse

Kunde kan, verken helt eller delvis, overdra sine rettigheter og/eller forpliktelser etter avtalen til en tredjepart uten Tjenesteleverandørs skriftlige samtykke.

Tjenesteleverandøren kan overføre Avtalen og rettighetene og forpliktelsene til en tredjepart dersom forretningsaktivitetene knyttet til Avtalen blir overført til samme tredjepart uten videre samtykke fra Kunde.

Ut over dette, har ingen av Partene rett til å overføre Avtalen eller noen av dens rettigheter eller plikter til noen tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre Parten. Uansett det foregående, kan hver Part overføre sine fordringer i henhold til Avtalen til en tredjepart.

 

17. Konfliktløsning

Avtalen og alle forhold som oppstår fra eller i forbindelse med Avtalen skal tolkes og håndheves utelukkende i samsvar med norsk lov, uten referanse til dens lovvalg, og Partenes rettigheter og forpliktelser skal i sin helhet reguleres av norsk lov. Tvister mellom Partene skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis slike forhandlinger ikke fører frem, skal spørsmålet løses ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven. Voldgiftsrettens forhandlinger skal foregå i Arendal, og dens avgjørelse skal være endelig og bindende for Partene.

Hver av Partene, før eller under en rettslig prosedyre, kan søke en domstol som har jurisdiksjon om et midlertidig besøksforbud, eller foreløpig forføyning, der slik lettelse er nødvendig for å beskytte Partens interesser i påvente av Voldgiftsretten forhandlinger.

Partene har likevel rett til å kreve utestående fordringer i henhold til Avtalen uavhengig av Voldgiftsretten forhandling eller kjennelse.

Partene er enige om at voldgiftsprosedyren og alt tilhørende materiale og informasjon skal behandles som konfidensiell informasjon i samsvar med seksjonen “Konfidensialitet” i denne avtalen.

 

18. Endring av avtalen/Annet

Avtalen, sammen med disse Vilkårene utgjør hele Avtalen mellom Partene med hensyn til Tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler, forslag, forpliktelser og annen representasjon og kommunikasjon mellom Partene.

Denne Avtalen og eventuelle vedlegg til Avtalen kan endres av Tjenesteleverandør ved å gi Kunde tretti (30) dagers skriftlig varsel. Hvis endringen ikke blir godtatt, har Kunde anledning til å si opp Avtalen før endringen trer i kraft. Ingen endringer i Avtalen eller Vilkårene er gyldige med mindre de er skriftlige.

Begge Parter handler i eget navn og på egne vegne. Ingen av Partene har rett til å inngå Avtaler eller andre forpliktelser på vegne av den andre Parten.

En Parts unnlatelse av å insistere på utførelsen av noen eller flere av Vilkårene eller deler av Avtalen eller et frafall av noen Vilkår eller betingelser i Avtalen, vil ikke bli ansett som et frafall av noen rettigheter eller rettsmidler Parten måtte ha i påfølgende lignende situasjoner.

Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir funnet å være, eller blir gjort ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar i noen grad, vil den aktuelle bestemmelsen skilles fra de resterende bestemmelsene i Avtalen, som vil fortsette å være gyldig og håndhevbar i det fulle omfang loven tillater.